ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme tannase trong sản xuất bột chè hòa tan từ lá chè xanh tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.
Chủ nhiệm
Phạm Thị Thanh Huyền
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu

<p>&nbsp;<span style="font-size: small;"><b><span lang="PT-BR" style="line-height: 115%;">Mục ti&ecirc;u nghi&ecirc;n cứu:</span></b> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 115%;">- Mục ti&ecirc;u chung: Tạo ra quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ sản xuất v&agrave; sản phẩm bột ch&egrave; h&ograve;a tan c&oacute; chất lượng tốt từ l&aacute; ch&egrave; tươi (l&aacute; ch&egrave; gi&agrave; v&agrave; l&aacute; ch&egrave; đốn), g&oacute;p phần đa dạng h&oacute;a c&aacute;c sản phẩm trong sản xuất v&agrave; chế biến ch&egrave;, sử dụng v&agrave; tận dụng được nguồn nguy&ecirc;n liệu ch&egrave; sẵn c&oacute; v&agrave; c&oacute; lợi thể của tỉnh, từng bước chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, n&acirc;ng cao gi&aacute; trị gia tăng cho sản xuất ch&egrave; của tỉnh Ph&uacute; Thọ.</span></span><span lang="PT-BR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:&#10;PT-BR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small;"><span lang="FR" style="line-height: 115%;">- Mục ti&ecirc;u cụ thể:</span></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:&#10;FR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small;"><span lang="FR" style="line-height: 115%;">+ Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; lựa chọn được nguồn nguy&ecirc;n liệu l&aacute; ch&egrave; xanh từ l&aacute; ch&egrave; gi&agrave; v&agrave; l&aacute; ch&egrave; đốn ph&ugrave; hợp cho sản xuất bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan.</span></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:&#10;FR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small;"><span lang="FR" style="line-height: 115%;">+ X&acirc;y dựng được quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ sản xuất bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan c&oacute; sử dụng chế phẩm enzyme tannase v&agrave; tạo được sản phẩm bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan với h&agrave;m lượng polyphenol ph&ugrave; hợp v&agrave; đạt c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u chất lượng tốt (về độ h&ograve;a tan trong nước, độ trong, t&iacute;nh ổn định cao,&hellip;)</span></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:&#10;FR"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span lang="FR" style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: -0.2pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ &Aacute;p dụng quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ để sản xuất thử nghiệm 30 kg bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan v&agrave; ứng dụng bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan trong sản xuất nước giải kh&aacute;t ch&egrave; xanh đ&oacute;ng chai.</span></span></p> <p><b><span lang="PT-BR" style="line-height: 115%;">T&oacute;m tắt nội dung nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh:</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%">1. </span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:FR">Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; lựa chọn nguồn nguy&ecirc;n liệu l&aacute; ch&egrave; xanh từ l&aacute; ch&egrave; gi&agrave; v&agrave; l&aacute; ch&egrave; đốn ph&ugrave; hợp cho sản xuất bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%">2. </span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;letter-spacing:.3pt;&#10;mso-ansi-language:FR">Nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ sản xuất bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan c&oacute; sử dụng chế phẩm enzyme tannase</span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:FR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%">3.<b> </b></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:&#10;115%;mso-ansi-language:FR">Thử nghiệm sản xu&acirc;t bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;letter-spacing:.3pt">4. </span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;letter-spacing:-.1pt;&#10;mso-ansi-language:FR">Ứng dụng bột ch&egrave; xanh để sản xuất nước giải kh&aacute;t ch&egrave; xanh đ&oacute;ng chai<o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p>


Phương pháp
- Phương pháp kế thừa,cảm quan.Phương pháp hóa lý: Folin - Dennis, Voronxob, Leventhal, Bertrand, Kjeldahl, chiết xuất bột chè xanh;- Phương pháp phân tích vi sinh vật. tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu;chuyên gia.
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện đề tài và 07 báo cáo chuyên đề: + Chuyên đề loại 1: Đánh giá và lựa chọn nguồn nguyên liệu lá chè xanh từ lá chè già và lá chè đốn phù hợp cho sản xuất bột chè xanh hòa tan. + Chuyên đề loại 1: Đánh giá chất lượng sản phẩm bột chè xanh và sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất bột chè xanh hòa tan. + Chuyên đề loại 1: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát chè xanh từ bột chè xanh + Chuyên đề loại 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình trích ly thu nhận bột chè polyphenol. + Chuyên đề loại 2: Nghiên cứu quy trình tạo bột chè xanh hòa tan từ bột chè polyphenol sử dụng enzyme tannase. + Chuyên đề loại 2: Nghiên cứu công thức phối chế nước giải khát chè xanh đóng chai + Chuyên đề loại 2: Nghiên cứu xác định loại bao bì và các thông số kỹ thuật của phương pháp thanh trùng nhiệt. - 30kg bột chè xanh hòa tan. - 50 chai nước giải khát chè xanh.
Thời gian
tháng 5/2015 đến tháng 4/2017
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()