ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Bương mốc (Dendrocalamus aff. Sinicus) lấy măng kết hợp lấy thân làm nguyên liệu giấy tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Đặng Ngọc Quyền
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu:

- Trồng thử nghiệm 03 ha cây Bương mốc tại một số vùng lập địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
- Nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Bương mốc;
             - Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho 10 cán bộ kỹ thuật và 100 lượt hộ nông dân kỹ thuật gây trồng cây Bương mốc tại 02 huyện có triển khai mô hình
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1.Nghiên cứu điều kiện lập địa, đặc điểm sinh thái, sinh học để đánh giá khả năng gây trồng của cây Bương mốc.
2. Nhiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Bương mốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
       - Quy mô, địa điểm: 03 ha (1,5 tại huyện Tân Sơn; 1,5 ha tại huyện Đoan Hùng);
         - Thời vụ trồng: Vụ thu 01 ha (năm 2015); vụ xuân 02 ha (năm 2016) tại cả 02 địa điểm.
 
3.  Nghiên cứu đánh giá chất lượng măng và chất lượng thân
         - Đánh giá chất lượng măng thông qua các chỉ tiêu: hàm lượng nước, đường tổng số, protein, xenluloza, lipit, gluxit.
       - Đánh giá chất lượng thân thông qua các chỉ tiêu: tỷ lệ Xenlulo, Lignin, Pentozan, chiều dài sợi, chiều rộng sợi.
4. Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bương mốc phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.
5. Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Bương mốc
        - Đối tượng: cán bộ kỹ thuật và người dân trên địa bàn 02 huyện triển khai đề tài;
       - Số lượng người được tập huấn: 10 cán bộ kỹ thuật và 100 lượt hộ nông dân;
     - Nội dung: Tập huấn kỹ thuật trồng cây Bương mốc trên cơ sở tài liệu đã được biên soạn.

 


Phương pháp
Phương pháp điều tra, khảo sát, kế thừa, bố trí thí nghiệm đồng ruộng, đo đếm theo dõi các chỉ tiêu trưởng thành, xử lý số liệu, chuyên gia
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện đề tài; - Mô hình trồng cây Bương mốc lấy măng kết hợp lấy thân làm nguyên liệu tại 02 huyện ( Tân Sơn và Đoan Hùng), đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình; - chuyên đề kết quả nghiên cứu điều kiện lập địa, đặc điểm sinh thái, sinh học và khả năng gây trồng của cây bương mốc trên địa bàn tỉnh PT. - Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Bương mốc phù hợp với điều kiện tỉnh PT; - 10 cán bộ kĩ thuật và 100 lượt nông dân được tham gia tập huấn kỹ thuật gây trồng cây Bương mốc
Thời gian
6/2015 - 12/2017 (30 tháng)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()