ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu, sưu tầm hệ thống nghi lễ, tục thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Đặng Đình Thuận
Cán bộ tham gia
1. Điền Ngọc Phách 2. Tạ Thị Kim Nhung 3. Dương Huy Thiện 4. Phạm Việt Nga 5. Lê Công Luận 6. Quách Thị Sinh
Mục tiêu

 - Sưu tầm, hệ thống nghi lễ, tục thờ cúng Hùng Vương tại một số di tích thờ cúng Hùng Vương tiêu biểu ở tỉnh Phú Thọ.

- Phục dựng một số nghi lễ thờ cúng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Kết quả thực hiện

 - Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn của tục thờ cúng Hùng Vương.

- Đánh giá thực trạng việc tổ chức nghi lễ thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

- Sưu tầm, hệ thống hóa nghi thức Rước và Tế lễ tục thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức tư liệu hóa một số nghi lễ thờ cúng Hùng Vương  (Phục dựng 02 nghi lễ thờ cúng Hùng Vương tại 02 lễ hội tiêu biểu).

 


Thời gian
18 tháng, từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2015
Kinh phí
Tổng kinh phí: 355.000.000 đồng (trong đó từ NSNN: 260.000.000 đồng)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()