ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ


Cơ quan chủ trì
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ
Chủ nhiệm
Hoàng Việt Anh
Cán bộ tham gia
7/2013 - 12/2014
Mục tiêu

            - Đánh giá đúng thực trạng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007-2013.

- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 – 2020.


Kết quả thực hiện

 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng.

Đề tài đã hệ thống các khái niệm liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài và các văn bản của Đảng chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đề tài đã chỉ ra vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; vai trò của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sự liên hệ giữa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với khắc phục suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội hiện nay và những yêu cầu của việc rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên.

2. Thực trạng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2007-2013.

- Qua điều tra, khảo sát cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo được các cấp uỷ đảng quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đã tổ chức được nhiều nội dung trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Kết quả cụ thể như sau:

+ Tổ chức học tập nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tổ chức xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn.

+ Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể.

+ Xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên.

+ Tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực.

+ Qua điều tra cho thấy, công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, thi đua khen thưởng được tăng cường, đẩy mạnh.

- Đối với các địa phương, đơn vị:

+ Nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

+ Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan trong tỉnh.

+ Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

3. Giải pháp đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

- Nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và công tác tuyên truyền, giáo dục:

Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo: các cấp ủy đảng tiếp tục cụ thể hóa, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về công tác tuyên tuyền, giáo dục: Công tác tuyên truyền giáo dục cần phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung và hình thức tuyên tuyền.

- Nhóm giải pháp đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên quan trọng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể: đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể định kỳ, coi đó là nội dung bắt buộc để các tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện nghiêm túc. Đưa yêu cầu, nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào yêu cầu, nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Gắn nội dung, yêu cầu thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đang thực hiện tại các ngành, địa phương.

- Nhóm giải pháp xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Xây dựng chuẩn mực đạo đức; Thực hiện chuẩn mực đạo đức.

- Nhóm giải pháp phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. các ngành: Nêu gương là một trong những nguyên tắc thực hành đạo đức trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nhóm giải pháp về kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn: Việc kiểm tra học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng, phải tiến hành thường xuyên, có hệ thống, từ trên xuống, từ dưới lên, tổ chức đảng giám sát, kiểm tra đảng viên, đảng viên kiểm tra, giám sát lẫn nhau, đảng viên thường giám sát đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Nhóm giải pháp về pháp huy vai trò, trách nhiệm của bộ phận giúp việc các cấp: Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bộ phận giúp việc các cấp cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy những cách làm mới, kinh nghiệm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên quan trọng.


Thời gian
7/2013 - 12/2014
Kinh phí

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()