ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất trà cốm gạo lứt tại tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Viên khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Chủ nhiệm
ThS.Đỗ Thị Kim Ngọc
Cán bộ tham gia
1. KS.Nguyễn Thị Bích Ngọc 2. TS.Nguyễn Hữu La 3. ThS.Phạm Thanh Bình 4. ThS.Cao Ngọc Phú 5. ThS.Cao Hoàng 6. KS.Lê Trung Hiếu 7. Nguyễn Văn Đồng
Mục tiêu

 Nghiên cứu tạo ra sản phẩm trà mới từ nguyên liệu sẵn có của địa phương có chất lượng, giá trị kinh tế cao, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản xuất và khả năng tiêu thụ sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ; xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất gắn với thiết bị theo quy mô hộ, từng bước chuyển giao, phát triển nhân rộng trên địa bàn.


Kết quả thực hiện

1. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất trà cốm gạo lứt.

2. Xây dựng được mô hình thử nghiệm áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ sản phẩm trà cốm gạo lứt.

3. Đào tạo tập huấn và tổ chức hội thảo:

- Tập huấn sản xuất kỹ thuật sản xuất trà cốm gạo lứt cho 15 cán bộ và công nhân.

- Hội thảo về kỹ thuật sản xuất trà cốm gạo lứt quy mô hộ.


Thời gian
20 tháng, từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2015
Kinh phí
407,91 triệu đồng (Trong đó: Từ NSNN: 332 triệu đồng; Nguồn khác: 75,91 triệu đồng
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()