ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/07/2023

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - đáp án các môn Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học phục vụ dạy và học ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Thời gian thực hiện: 26 tháng

Bắt đầu từ tháng 01/2020 đến hết tháng 3/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 670 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 670 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, biên soạn và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - đáp án đối với 4 môn học: Toán học, Vật lý, Hoá học và Sinh học phục vụ hoạt động dạy và học ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng phần mềm tích hợp các câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ công tác dạy và học ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

4. Sản phẩm dự án: 

- Bộ tư liệu điều tra khảo sát và báo cáo kết quả điều tra khảo sát.

- Báo cáo kết quả thực nghiệm tại 10 trường học.

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - đáp án đối với 4 môn học: Toán học, Vật lý, Hoá học và Sinh học.

- Phần mềm thử nghiệm tích hợp hệ thống câu hỏi TNKQ - đáp án.

- 02 bài báo thông tin tuyên truyền.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()