ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 13/03/2020

Nghiệm thu dự án cấp tỉnh: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh giống Keo lai nuôi cấy mô tế bào KLTA3 và KL2 năng suất cao trên một số điều kiện lập địa của tỉnh Phú Thọ


Ngày 12/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh giống Keo lai nuôi cấy mô tế bào KLTA3 và KL2 năng suất cao trên một số điều kiện lập địa của tỉnh Phú Thọ” do Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy chủ trì thực hiện.

Dự án được triển khai từ tháng 01/2016 với mục tiêu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh giống Keo lai nuôi cấy mô tế bào KLTA3 và KL2 năng suất cao làm cơ sở để nhân rộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần bổ sung vào cơ cấu cây trồng lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng nhằm cải thiện đời sống và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Sau 04 năm triển khai, dự án cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc và mục tiêu đặt ra. Dự án đã tiến hành điều tra khảo sát, đưa ra những đánh giá và đề xuất vùng trồng Keo lai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự án đã xây dựng được 10ha mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng rừng thâm canh 02 giống Keo lai mô KLTA3 và KL2 tại 02 huyện Thanh Sơn và Đoan Hùng (trong đó Thanh Sơn 5ha; Đoan Hùng 5ha). Một vài kết quả đánh giá đến thời điểm cây được 42 tháng tuổi cho thấy: rừng trồng 02 giống Keo lai mô KLTA3 và KL2 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt. Các tiêu chí đánh giá về tỷ lệ tăng trưởng bình quân, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế đều vượt trội hơn so với rừng trồng đối chứng. Nhóm nghiên cứu cũng đã hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh giống Keo lai KLTA3 và KL2 từ nguồn giống nuôi cấy mô phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Phú Thọ và tiến hành tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt hộ nông dân nắm được những nội dung cơ bản về kỹ thuật trồng thâm canh Keo lai nói chung và 02 loại Keo KLTA3 và KL2 nói riêng, làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình, góp phần bổ sung cơ cấu cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả ban đầu đạt được của dự án, Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu và cơ quan chủ trì, đồng thời đánh giá kết quả triển khai dự án xếp loại Đạt./.

Nguyễn Vượng

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()