ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 18/09/2023

Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Ngày 15/9, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

ThS. Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Xã, phường, thị trấn là cấp cơ sở trong hệ thống bốn cấp hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Cấp xã được xem là cơ sở của xã hội, là nơi cư trú, sinh sống của người dân, nơi thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có Chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong quá trình thực hiện triển khai các mục tiêu, nội dung chương trình nông thôn mới, chính quyền cơ sở thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh trong công tác lãnh đạo, quản lý từ đơn giản đến phức tạp khi tổ chức, triển khai thực hiện, nhiều tình huống phát sinh đó phải được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời và đúng với các quy định của pháp luật, đảm bảo đạt được mục tiêu của quá trình xây dựng nông thôn mới nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

ThS. Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại Hội nghị

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, chính quyền đoàn thể trong hệ thống chính trị địa phương; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường, nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cần có sự khảo sát, đánh giá cụ thể về thực trạng xây dựng nông thôn mới và xử lý các tình huống quản lý nhà nước của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Từ thực tiễn trên, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã nghiên cứu, đề xuất thực hiện đề tài: Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị, sau khi nghe cơ quan chủ trì trình bày thuyết minh thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đã có những nhận xét, đánh giá phù hợp với nội dung cần thực hiện của đề tài, cơ quan chủ trì đã tiếp thu, bổ sung và chỉnh sửa để hoàn thiện thuyết minh và hồ sơ của đề tài để sớm thực hiện những nội dung theo quyết định phê duyệt./.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()