ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 11/05/2020

Tên dự án: Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị thoái hoá khớp gối bằng viên Bồng cốt đan trên lâm sàng, cận lâm sàng tại một số cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 26 tháng (tháng 02/2018 đến tháng 4/2020)
Tổng vốn thực hiện dự án: 1.118.130.000 đồng. Trong đó:

Nguồn vốn Kinh phí (triệu đồng)
Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học 606,000
Vốn tự có + Vốn khác 512,

 

Sản phẩm:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát (650 phiếu hỏi, các thông tin đảm bảo trung thực, khách quan).
- Xây dựng và hiệu chỉnh Quy trình điều trị thoái hoá khớp gối kết hợp y học hiện đại của sản phẩm Bồng cốt đan (BCĐHV) trên lâm sàng, cận lâm sàng tại tỉnh Phú Thọ.
- Tập huấn hướng dẫn sử dụng BCĐ kết hợp YHHĐ trong điều trị thoái hóa khớp gối và áp dụng quy trình vào điều trị bệnh cho bệnh nhân thoái hoá khớp gối cho 25 cán bộ kỹ thuật viên.
- Triển khai thực nghiệm quy trình cho 300 bệnh nhân tại 04 cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ (Bệnh viện Y dược cổ truyền và PHCN tỉnh Phú Thọ; Trung tâm Y tế huyện Yên Lập, Thanh Ba, Thanh Sơn).
- Xây dựng 02 báo cáo chuyên đề từ kết quả nghiên cứu điều tra, khảo sát và kết quả triển khai thực nghiệm quy trình.
- Đăng tải kết quả nghiên cứu ban đầu của dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()