ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 28/04/2020

HOÀN THIỆN DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM NANOCURCUMIN TỪ CỦ NGHỆ VÀNG TẠI TỈNH PHÚ THỌ


- Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm2019
- Tổng số kinh phí thực hiện: 1.939,700 tr.đ, trong đó:
+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 650,0 tr.đ.
+ Kinh phí từ các nguồn khác: 1.289,7 tr.đ
- Sản phẩm đề tài: 
+ Đã lắp đặt và hoàn thiện quy trình công nghệ 01 dây chuyền thiết bị
sản xuất nanocurcumin từ củ nghệ vàng với công suất 50 kg nghệ khô/mẻ
tương ứng 100 kg nghệ khô/ngày.
+ Đã sản xuất được 20 kg tinh curcumin và 5 kg nanocurumin. Tinh
curcumin có độ tinh khiết 94,6%, curcumin dùng để chế tạo nanocurcumin có
độ tinh khiết 96,7% và curcumin trong nanocurcumin đạt 22,7%.
+ Sản phẩm Nanocurcumin có kích thước trung bình 63,8 nm và đạt các
tiêu chuẩn khác theo TCVN 11296:2016.
+ Sản phẩm nanocurcumin đã được đăng ký mã số mã vạch và được
thiết kế nhãn hiệu phù hợp.
+ Đã xây dựng và tự công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm
nanocurcumin.
+ Đã tập huấn cho 10 cán bộ, giảng viên về vận hành thành thạo dây
chuyền thiết bị sản xuất nanocurcumin.
+ Đã đào tạo được 01 kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Hóa dược thuộc
ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()