ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 11/11/2023

Hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024


Ngày 10/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ đã tổ chức Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024 đối với nhiệm vụ “Ứng dụng phần mềm xử lý chồng chéo chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề xuất. Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị.

Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị

Sau khi nghe đơn vị đề xuất báo cáo tóm tắt sự cần thiết phải triển khai nhiệm vụ cũng như mục tiêu đạt được và nội dung triển khai thực hiện. Các thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đã tham gia góp ý, tư vấn xác định đây là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách cần phải triển khai sớm trong thời gian tới. Nhiệm vụ được triển khai sẽ góp phần làm hạn chế những phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyên môn; giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra hàng năm nhằm hướng dẫn doanh nghiệp, các cơ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hội đồng cũng tư vấn đề xuất thay đổi tên nhiệm vụ cũng như mục tiêu và nội dung đơn vị đề xuất cần phải thực hiện trong đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ.

Đơn vị đề xuất báo cáo tóm tắt tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án để phục vụ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu quản lý thanh tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thống nhất đổi tên nhiệm vụ thành “Ứng dụng phần mềm hỗ trợ thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” với mục tiêu hoàn thiện và đưa vào ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hội đồng nhất trí đánh giá “Đạt” và kiến nghị đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024./.

NHC


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()