ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 23/06/2020

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, định hướng cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; giữ vững ổn định chính trị; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; mở rộng quan hệ đối ngoại; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh.

 Tải dự thảo báo cáo tại đây:

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()