ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trên sông tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

27 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 1.575.299.000. Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 594 triệu đồng.

- Khác (tự có của đơn vị và đối ứng của dân): 891,299 triệu đồng.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết dự án.

- Bộ tư liệu điều tra khảo sát bổ sung.

- Mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo để sản xuất cá giống, quy mô 30 con đàn cá bố mẹ. Mô hình nuôi thương phẩm cá lăng chấm quy mô 03 lồng.

- 10.000 con cá giống, 3,6 tấn cá thương phẩm.

- Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông.

- 05 KTV được đào tạo, 05 công nhân; 100 lượt hộ dân được tập huấn về kỹ thuật sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()