ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Chạch sông (Mastacembelus amatus) tại tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

20 tháng (từ tháng 5-2017 đến tháng 12-2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 1.550.845.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 654.900.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tư triệu chín trăm ngàn đồng).

- Khác (tự có của đơn vị): 895.945.000 đồng (Tám trăm chín mươi lăm triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án.

- 01 mô hình sinh sản nhân tạo cá Chạch sông trong ao tại tỉnh Phú Thọ (công suất 50.000 con giống/năm, tỷ lệ sống đạt 60%).

- 02 Mô hình nuôi thương phẩm cá Chạch sông trong ao tại tỉnh Phú Thọ (quy mô 5000m2, tỷ lệ sống 40%, khối lượng trung bình 150g/con).

- Quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Chạch sông trong ao phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 50.000 con cá Chạch sông giống và 2 tấn cá Chạch sông thương phẩm.

- 05 kỹ thuật viên được đào tạo và 100 lượt người dân được tập huấn phổ biến kiến thức.

- Các báo cáo xây dựng mô hình và báo cáo khảo sát.

- 01 bộ tài liệu khảo sát và tài liệu truyền thông, phổ biến kết quả dự án.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()