ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) và Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) theo hướng GACP-WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

24 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 1.360.959.000 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi chín ngàn đồng). Trong đó:

    - Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 543.790.000 đồng (Năm trăm bốn mươi ba triệu bẩy trăm chín mươi ngàn đồng),

   - Khác (tự có của đơn vị và đối ứng của dân): 817.169.000 đồng (Tám trăm mười bẩy triệu một trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết dự án.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát và bộ phiếu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo chuyên đề kết quả khảo sát, phân tích khí hậu, đất đai, nguồn nước và để xuất vùng triển khai dự án.

- Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc và sơ chế Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

     - 01 vườn ươm giống cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO (quy mô 200m2, công suất 2000 cây giống Náng hoa trắng và 2000 cây giống Trinh nữ hoàng cung).

     - 01 mô hình trồng tập trung cây Trinh nữ hoàng cung theo hướng GACP-WHO (quy mô 01ha, năng suất đạt: 3,5-4 tấn khô/ha/2 năm).

     - 01 mô hình trồng tập trung Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO (quy mô 01ha, năng suất đạt: 3,5-4 tấn khô/ha/2 năm).

      - 01 mô hình sơ chế, bảo quản Trinh nữ hoàng cung và náng hoa trắng phục vụ sản phẩm thương mại (Sân phơi 100m2, 03 bể rửa, 01 máy sấy công suất 300kg/mẻ);

     - 7 tấn dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng khô (hàm lượng alcaloid toàn phần của Trinh nữ hoàng cung đạt ≥0,45% và Náng hoa trắng đạt ≥0,4%).

- Kết quả đào tạo, tập huấn: 10 cán bộ kỹ thuật và 150 lượt người dân.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()