ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps minitaris) tại tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

20 tháng (từ tháng 5-2017 đến tháng 12-2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 980.450.000 đồng (Chín trăm tám mươi triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 654.500.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tư triệu năm trăm ngàn đồng)

- Khác (tự có của đơn vị): 325.950.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và các báo cáo xây dựng mô hình.

- Mô hình nhân giống nấm Đông trùng hạ thảo (công suất 30 lít giống cấp 3).

- Mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (quy mô 70m2, công suất 20 kg nấm tươi/mẻ).

- 30 lít giống nấm Đông trùng hạ thảo cấp 3;

- 20 kg sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo tươi (04kg khô).

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo phù hợp với tiêu chuẩn quy định.

- Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo thương phẩm phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ

- 05 cán bộ kỹ thuật .

- 01 bộ tài liệu truyền thông và tài liệu quy trình kỹ thuật được chuyển giao.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()