ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 13/01/2021

Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng hàng hoá tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện: Từ tháng 06 năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.460,1 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ SNKH là: 700,0 triệu đồng

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 760,1 triệu đồng

Sản phẩm:

+ Báo cáo tổng kết dự án và báo cáo các mô hình

+ Mô hình nuôi chim bồ câu pháp

+ Mô hình trồng thanh long ruột đỏ

+ Mô hình trồng dưa lê siêu ngọt

+ 03 Bản hướng dẫn kỹ thuật (kỹ thuật chăn nuôi chim bồ câu pháp, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa lê siêu ngọt, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long)

+ Đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn nông dân

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()