ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Ứng dụng quy trình phòng trừ mối để bảo vệ một số công trình di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

18 tháng (từ tháng 5/2017- tháng 11/2018).Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 722.130.000 (Bảy trăm hai mươi hai triệu một trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó:

 - Sự nghiệp KHCN tỉnh: 640.000.000 đồng

- Nguồn tự có và khác: 82.130.000 đồng

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt.

- 02 báo cáo chuyên đề:

+ Hiện trạng mối gây hại tại các công trình di tích của tỉnh Phú Thọ.

+ Kết quả phòng trừ mối hại 12 công trình di tích của tỉnh Phú Thọ.

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ mối hại tại các công trình di tích của tỉnh Phú Thọ.

- 10 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp tỉnh được xử lý mối với hiệu quả xử lý đạt 100%

- 20-25 cán bộ được đào tạo về xử lý mối hại di tích

- 50-70 cán bộ quản lý tại các công trình di tích hoặc cán bộ văn hóa cấp tỉnh, xã, phường, thị trấn được tập huấn, hướng dẫn về quy trình phòng trừ mối hại cho các công trình di tích.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()