ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 12/01/2021

Dự án: Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để xây dựng mô hình sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện dự án: Từ 31 tháng 8 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.291.423 triệu đồng, trong đó

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 620.638 triệu đồng

+ Kinh phí từ nguồn khác: 670.785 triệu đồng

Sản phẩm:

+ Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả, đĩa ghi kết quả

+ Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung: Báo cáo đề xuất biệm pháp nhân rộng kết quả dự án và các báo cáo xây dựng mô hình

+ 01 bộ tài liệu: Khảo sát, truyền thông, phổ biến kết quả dự án và quy trình kỹ thuật được chuyển giao

+ Mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (quy mô 250 gà mái và 10 gà trống)

+ Mô hình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập

+ Quy trình công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gà nhiều cựa và quy trình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa của tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học

+ Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học

+ Sản phẩm trứng gà, gà giống và gà thương phẩm

+ 05 cán bộ kỹ thuật và 50 lượt dân


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()