ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 12/01/2021

Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020


- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Từ tháng 2/2018 đến tháng 11/2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.018 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ NSKH: 818 triệu đồng

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 200 triệu đồng

Sản phẩm:

- Các sản phẩm Báo cáo (Báo cáo chuyên đề; báo cáo tổng hợp, thống kê, tóm tắt); biên bản bàn giao thiết bị

- Các tài liệu hội thảo, hội nghị, tập huấn; hướng dẫn sử dụng; quy trình quản lý khai thác phần mềm; sản phẩm truyền thông của dự án

- Phần mềm quản lý CSDL về các tiến bộ KHKT và Bộ cơ sở dữ liệu


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()