ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 13/01/2021

Dự án: Ứng dụng công nghệ quang phổ cận hồng ngoại lưu động để xác định nhanh chất lượng xăng, dầu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh


- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 năm 2019 đến tháng 12/2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 752,080 triệu đồng, trong đó:

+ Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học là: 708,500 triệu đồng

+ Từ nguồn tự có của tổ chức: 43,580 triệu đồng

- Sản phẩm:

1. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt

2. Bộ phiếu điều tra, khảo sát,

3. 03 Báo cáo chuyên đề

+ Hoạt động kinh doanh xăng, dầu và việc thực hiện yêu cầu của quản lý nhà nước của các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm thiết bị.

+ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu lưu thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

4. Báo cáo phân tích, lựa chọn thiết bị công nghệ quang phổ cận hồng ngoại để xác định nhanh chất lượng xăng, dầu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

5. 01 Bộ thiết bị xác định nhanh chất lượng xăng, dầu sử dụng công nghệ quang phổ cận hồng ngoại

6. Bộ kết quả thử nghiệm các mẫu kiểm tra chất lượng xăng, dầu (30 mẫu xăng dầu phân tích tại TTKT -TĐC; 10 mẫu phân tích tại TT KT TĐC  1(Quatest 1).

7. Danh sách 10 cán bộ của Chi cục TCĐLCL và Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL được đào tạo kỹ Danh sách kỹ thuật cán bộ sử dụng, duy trì, vận hành thiết bị.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()