ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Ứng dụng công nghệ mới “Máy cứu ngải và viên ngải cứu” thay thế phương pháp cứu ngải truyền thống phục vụ điều trị, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại tỉnh Phú Thọ.


Thời gian thực hiện:

18 tháng (từ tháng 5-2017 đến tháng 11-2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 626.400.000 đồng (Sáu trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 460.300.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu ba trăm ngàn đồng)

- Khác (tự có của đơn vị): 166.100.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu một trăm ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án.

- 05 báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả xây dựng 02 mô hình; Báo cáo đánh giá hiệu quả áp dụng công nghệ mới; Kết quả khảo sát bổ sung thông tin thực hiện dự án; Báo cáo đề xuất phương án nhân rộng kết quả dự án.

- Sản phẩm thiết bị công nghệ: 25 máy cứu ngải; 160 hộp viên ngải cứu.

- Các mô hình ứng dụng thành công công nghệ mới “máy cứu ngải và viên ngải cứu” vào điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: 01 mô hình chính tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Thọ và các mô hình điểm triển khai ứng dụng tại 10-15 cơ sở y tế từ tuyến tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

- 200 lượt người bệnh (tương ứng từ 100 - 150 bệnh nhân) được áp dụng để điều trị và chăm sóc sức khoẻ tại các cơ sở y tế.

- 6-8 cán bộ, kỹ thuật viên được đào tạo sử dụng thành thạo sản phẩm công nghệ; 30 cán bộ các cơ sở y tế được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy cứu ngải; 200 lượt người dân được giới thiệu, phổ biến sản phẩm công nghệ của dự án.

- 01 bộ tài liệu truyền thông và tài liệu hướng dẫn, sử dụng


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()