ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàng bạc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 25 tháng (01/2018 đến hết tháng 01/2020).

Kinh phí được phê duyệt:

Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 980.470.000 đồng (Chín trăm tám mươi triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng), trong đó:

     - Nguồn vốn từ sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng chẵn).

     - Nguồn vốn khác (tự có): 80.470.000 đồng (Tám mươi triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt.

- Bộ phiếu điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh vàng bạc trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

- 02 báo cáo chuyên đề:

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Báo cáo Phân tích, lựa chọn công nghệ, thiết bị huỳnh quang tia X phù hợp cho công tác kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ công tác Quản lý nhà nước

- 01 bộ thiết bị huỳnh quang tia X phục vụ công tác kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đáp ứng yêu cầu thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7055:2014.

- Bộ kết quả thử nghiệm các mẫu kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.

     - 10 cán bộ của Chi cục TCĐLCL và Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL cách quản lý và sử dụng, duy trì và vận hành và bảo quản thiết bị; 01 cán bộ được đào tạo về an toàn bức xạ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()