ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 8/01/2021

Dự án: Thử nghiệm sản xuất lúa lai TH6-6 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.866.280.000 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 719.000.000 triệu đồng:

+ Kinh phí từ nguồn khác: 1.147.280.000 đồng

- Sản Phẩm:

 1.  Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả dự án

2.  Báo cáo kết quả khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai mô hình

3.  Mô hình sản xuất thử nghiệm và mô hình trình diễn giống lúa lai TH6-6

4. Các báo cáo chuyên đề về kết quả xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm và mô hình trình diễn các vụ xuân 2019, 2020 và vụ mùa 2019

5. Hồ sơ chứng minh sản phẩm thóc TH6-6 thương phẩm 

6. Hồ sơ về kết quả đào tạo, tập huấn kỹ thuật, hội thảo khoa học

7. Bài báo cáo đăng trên tạp trí khoa học trong nước

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()