ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 13/01/2021

Dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Tứ Xã" cho các sản phẩm rau an toàn Tứ xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện: Từ  tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 530,0 triệu đồng; trong đó.

+ Nguồn ngân sách SNKHCN là;  350,0 triệu đồng

+ Nguồn vốn tự có của cơ quan chue trì là; 180,0 triệu đồng

- Sản phẩm:

+ Đề cương thuyết minh và dự toán được phê duyệt

+ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ làm cơ sở cho việc xây dựng NHTT

+ Bộ hồ sơ và Văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm

+ Bộ quy chế sử dụng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm

+ Bộ quy chế quản lý nhãn hiệu: Quy chế cấp, thu hồi tem, nhãn

+ Bộ quy chế quản lý bên ngoài: Quy chế quản lý chất lượng; Quy chế quản lý nội bộ

+ Bộ quy chế quản lý bên ngoài: Quy chế quản lý bên ngoài: Hệ thống các văn bản liên quan

+ Hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác sản phẩm

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

+ Bộ tem, nhãn, bao bì NHTT cho sản phẩm

+ Quảng bá, phát triển giá trị của NHTT 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()