ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 12/01/2021

Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Sông Lô Phú Thọ" cho sản phẩm cá lồng Sông Lô tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng, từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2020

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 504 triệu đồng, trong đó

+ Kinh phí hỗ trợ từ NSKH: 450 triệu đồng

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 54 triệu đồng

- Sản phẩm:

+ Đề cương thuyết minh và dự toán được phê duyệt

+ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ làm cơ sở cho việc xây dựng NHTT

+ Bộ hồ sơ và Văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm

+ Bộ quy chế sử dụng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm

+ Bộ quy chế quản lý nhãn hiệu. Quy chế cấp, thu hồi tem, nhãn

+ Bộ quy chế quản lý bên ngoài. Quy chế quản lý chất lượng. Quy chế quản lý nội bộ

+ Bộ quy chế quản lý bên ngoài. Quy chế quản lý bên ngoài. Hệ thống các văn bản liên quan

+ Hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác sản phẩm

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

+ Bộ tem, nhãn, báo bì NHTT cho sản phẩm

+ Quảng bá, phát triển giá trị của NHTT

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()