ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 8/01/2021

Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh” cho sản phẩm chè xanh của làng nghề chè xanh an toàn Phú Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm
2020.
- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 450,0 triệu đồng
+ Nguồn ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh: 350,0 triệu đồng;
+ Nguồn vốn tự có của cơ quan chủ trì: 100,0 triệu đồng
- Sản phẩm: 

+ Thu thập các tài liệu, đề tài khoa học nghiên cứu về chè xanh Phú Hộ,
các tiêu chí đặc trƣng, điều tra về quy mô, hiện trạng, đánh giá thực trạng về tình
hình sản xuất, chế biến chè xanh tại làng nghề Phú Thịnh.
+ Xác định đƣợc các chỉ tiêu cơ bản của chè xanh Phú Hộ.
+ Xác định đƣợc tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.
+ Thiết kế, in ấn đƣợc hệ thống tem nhãn mác, phƣơng tiện truyền thông
quảng bá hỗ trợ hoạt động thƣơng mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể
“chè xanh Phú Hộ”.
+ Đưa vào sử dụng nhãn hiệu tập thể và bƣớc đầu đã vận hành các quy chế
quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “chè xanh Phú Hộ”.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()