ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 11/01/2021

Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Dốc Đen" cho sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 4 năm 2018 đến hết tháng 4/2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 500 triệu đồng, trong đó

+ Kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh: 350 triệu đồng

+ Kinh phí đối ứng của UBND huyện: 150 triệu đồng

- Sản phẩm:

1. Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt, báo cáo thống kê

2. Đĩa ghi kết quả dự án (định dạng PDF, không cài bảo mật)

3. Các báo cáo chuyên đề

4. Bộ quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể

5. Bộ hồ sơ và văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể

6. Bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở và công bố tiêu chuẩn cơ sở và công bố phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm; mã số, mã vạch; mã QRcod

7. Bộ nhận diện thương hiệu

8. Trang thông tin điện tử quảng bá và giưới thiệu sản phẩm

9. 01 chuyên mục tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu sản phẩm

10. Báo cáo quyết toán kinh phí dự án và biên bản quyết toán kinh phí

 

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()