ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Thanh Sơn" cho sản phẩm quả chuối Phấn vàng của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

30 tháng (từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 807.500.000  đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh: 518.500.000 đồng.

- Nguồn khác:                                             289.000.000 đồng.

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết dự án.

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và bộ phiếu điều tra, khảo sát.

- Giấy chứng nhận bảo hộ NHCN “Thanh Sơn” cho sản phẩm quả chuối phấn vàng của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch.

- Bản đồ vùng nhãn hiệu chứng nhận (chi tiết vùng sản xuất chuối phấn vàng).

- Hệ thống phương tiện, văn bản quản lý và phát triển NHCN: Quy chế quản lý và sử dụng NHCN; Quy trình cấp quyền sử dụng NHCN; Quy chế sử dụng NHCN trên sản phẩm; Quy trình kỹ thuật nhân giống, canh tác giống chuối phấn vàng; Mẫu nhãn hiệu, tem dán, bao bì đựng sản phẩm.

- Mô hình 2,5ha trồng thâm canh chuối phấn vàng đảm bảo chất lượng.

- Kết quả triển khai thí điểm mô hình khai thác, phát triển NHCN và mô hình quản lý và khai thác NHCN được vận hành trên thực tế.

- Hệ thống các phương tiện tuyên truyền, quảng bá: tờ rơi, poster, biển quảng cáo, trang thông tin điện tử giới thiệu về sản phẩm mang NHCN.

- Kết quả đào tạo, tập huấn: 160 lượt người.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()