ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 13/01/2021

Dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Nếp gà gáy Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ"


- Thời gian thực hiện dự án:  Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 878,0 triệu đồng; trong đó:

+ Nguồn ngân sách sự nghiệp KHCN là: 350, 0 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách UBND huyện là: 208,0 triệu đồng

+ Nguồn vốn hợp tác xã và nguồn khác là: 320,0 triệu đồng

- Sản phẩm:

+ Đề cương thuyết minh và dự toán được phê duyệt

+ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ làm cơ sở cho việc xây dựng NHTT

+ Bộ hồ sơ và hợp đồng chứng nhận chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể

+ Bộ quy chế sử dụng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể

+ Bộ hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, bản công bố tiêu chuẩn cơ sở.

+ Bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm

+ Hệ thống truy xuất nguồn gốc QRcode

+ Báo cáo tổng hợp kết quả dự án

+ Quảng bá, giới thiệu phát triển giá trị của NHTT và sản phẩm


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()