ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Dự án: Áp dụng khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình sản xuất Cà gai leo (Solanum hainanense Hance.) theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 35 tháng (từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng vốn thực hiện dự án: 1.659.500.000 đồng, trong đó:

- Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học: 503.970.000 đồng

- Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 1.155.530.000 đồng

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu điều tra khảo sát và đề xuất vùng trồng Cà gai leo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Quy trình trồng cây Cà gai leo theo tiêu chuẩn GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ .

- Mô hình trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản Cà gai leo, quy mô 04 ha huyện Tam Nông, Phú Thọ

- Tập huấn cho 10 CBKT và 100 hộ nông dân

- Hội thảo giới thiệu kết quả mô hình và hiệu quả của trồng thâm canh Cà gai leo theo tiêu chuẩn GACP – WHO.

- Bài báo khoa học

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án; báo cáo thống kê.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()