ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 25/06/2020

Thông báo: Điểm kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020


Thông báo: Điểm kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020. (Xem Chi tiết tại đây)


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()