ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình dạy thí nghiệm thực hành nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học cấp THPT tỉnh Phú Thọ.


Thời gian thực hiện: 20 tháng (tháng 5/2017 đến tháng 12/2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 610.120.000 đồng (Sáu trăm mười triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). Trong đó:

- Sự nghiệp KHCN tỉnh: 393.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn).

- Nguồn khác (tự có): 217.120.000 đồng (Hai trăm mười bẩy triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- 03 Báo cáo chuyên đề:

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn.

+ Đánh giá thực trạng.

+ Kết quả tổ chức thực nghiệm.

- Quy trình dạy thí nghiệm thực hành môn Sinh học cấp THPT tỉnh Phú Thọ.

- Các chuyên đề thí nghiệm thực hành môn Sinh học cấp THPT tỉnh Phú Thọ (gồm 07 chuyên đề lý thuyết thực hành và 07 quy trình thí nghiệm thực hành).

- Đĩa DVD tư liệu.

- 03 bài báo (01 bài đăng trên Tập san KH&CN, 01 bài trên Báo Phú Thọ, 01 trên Tạp chí KHCN của Trường Đại học Hùng Vương).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()