ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

20 tháng (tháng 5/2017 đến tháng 12/2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 481.100.000 đồng (Bốn trăm tám mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng chẵn). Trong đó:

- Sự nghiệp KHCN tỉnh: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

- Nguồn khác (tự có): 61.100.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng chẵn)

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo chuyên đề cơ sở lý luận và thực tiễn.

- Báo cáo đánh giá thực trạng.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Phần mềm quản lý CSDL an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng; tài liệu hướng dẫn triển khai (tài liệu tập huấn).

- Tập huấn cán bộ quản trị, sử dụng phần mềm cho các cán bộ của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()