ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát điều khiển quá trình canh tác chè bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

20 tháng (tháng 4 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 525.300.000 đồng (Năm trăm hai mươi lăm triệu ba trăm nghìn đồng), trong đó:

- Sự nghiệp KHCN tỉnh: 450.000.000 đồng

- Nguồn khác (tự có): 75.300.000 đồng

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Phần mềm giám sát điều khiển SCADA giám sát, vận hành tự động quá trình tưới cho cây chè.

- Mô hình giám sát, điều khiển SCADA giám sát, vận hành tự động quá trình tưới (01 ha chè Kim Tuyên).

- Quy trình vận hành quá trình cung cấp dinh dưỡng cho cây chè thông qua hệ thống tưới

- Quy trình phun thuốc BVTV thông qua hệ thống tưới

- 100 kg sản phẩm chè xanh chất lượng cao đảm bảo các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm

- Danh sách 20 công nhân và 50 lượt nông dân sản xuất chè được tập huấn kỹ thuật làm chủ công nghệ, vận hành hệ thống.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()