ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng dựng cổng thông tin đối thoại trực tuyến đáp ứng nhu cầu hỏi - đáp của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

21 tháng (tháng 4/2017 đến tháng 12/2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 467.100.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi bẩy triệu, một trăm nghìn đồng chẵn). Trong đó:

- Sự nghiệp KHCN tỉnh: 364.500.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Nguồn khác (tự có): 102.600.000 đồng (Một trăm linh hai triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Báo cáo đánh giá thực trạng.

- Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thực nghiệm.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Phần mềm Cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

- Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng; tài liệu hướng dẫn triển khai (tài liệu tập huấn). Quy trình quản lý, khai thác, sử dụng Cổng thông tin đối thoại trực tuyến.

- Đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối thoại trực tuyến cho các cán bộ của 10 đơn vị thực nghiệm.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()