ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống Táo sữa Thái Lan (Ziziphus mauritiana Lamk) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Thời gian thực hiện:

45 tháng (từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2019).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 1.026.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu đồng).

Trong đó:

- Nguồn ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh:    590.000.000 đồng.

- Nguồn vốn tự có:                                         436.000.000 đồng.

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài.

- Báo cáo về điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu; tổng hợp kết quả theo dõi về đặc điểm sinh thái, hình thái của giống Táo sữa Thái Lan.

- Vườn giống gốc 30 cây (750 m2).

- Các công thức thử nghiệm trồng táo: 120 cây gồm 02 loài (táo sữa Thái Lan và táo Đào vàng).

- Mô hình trồng thử nghiệm giống táo sữa Thái Lan quy mô 0,3 ha (có đánh giá hiệu quả kinh tế, tập huấn kỹ thuật và tổ chức tham quan mô hình cho 100 lượt hộ nông dân khu vực triển khai đề tài.

- Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch Táo sữa Thái Lan.

- 01 – 02 bài báo đăng trên tạp chí của Sở KH&CN.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()