ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nhằm tối ưu hóa sử dụng thuốc kháng sinh nhóm carbapenem tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.


Thời gian thực hiện:

28 tháng (tháng 5/2016 đến tháng 9/2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí:  567.180.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh:  352.100.000 đồng.

- Nguồn vốn khác (tự có và đối ứng của dân): 215.080.000 đồng.

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

- Báo cáo chuyên đề cơ sở pháp lý và thực tiễn sử dụng kháng sinh carbapenem.

- Báo cáo chuyên đề kết quả khảo sát các loại vi khuẩn gây bệnh và thực trạng sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; Bộ tư liệu điều tra khảo sát.

- Chế độ liều dùng carbapenem phù hợp với đặc điểm dược động học của bệnh nhân và mức độ nhạy cảm của vi khuẩn gây bệnh được Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện phê duyệt để áp dụng trong bệnh viện.

- Hướng dẫn sử dụng (protocol) cho kháng sinh nhóm carbapenem được Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện phê duyệt để áp dụng trong bệnh viện.

- Bộ tiêu chí đánh giá sử dụng thuốc (DUE) cho kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện trên cơ sở protocol đã được phê duyệt.

- Quy trình quản lý thuốc kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện: mẫu đặt đơn (order form); quy trình phê duyệt đơn, giám sát sử dụng sau khi kê đơn theo protocol.

- Báo cáo kết quả thực nghiệm can thiệp của dược sĩ lâm sàng và đánh giá tác động, hiệu quả trong việc sử dụng hợp lý kháng sinh nhóm carbapenem.

- 01 - 02 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()