ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu cơ cấu bệnh thận mạn tính và đánh giá thực trạng kết quả điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại các bệnh viện của tỉnh Phú Thọ.


Thời gian thực hiện:

24 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 465.680.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 393.500.000 đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng).

- Khác: 72.180.000 đồng (Bẩy mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

- Báo cáo điều tra khảo sát và bộ phiếu khảo sát. 03 Báo cáo chuyên đề.

- Hồ sơ và kết quả can thiệp điều trị bệnh nhân bệnh thận mạn tính.

- Guideline: Theo dõi, quản lý và điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại tỉnh Phú Thọ.

     - 01-02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()