ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 10/03/2020

Đề cương tuyên truyền Luật, Bộ Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIV


/Uploads/files/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20Luat%20Chung%20khoan.pdf

/Uploads/files/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20Luat%20Dan%20quan%20tu%20ve.pdf

/Uploads/files/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20Luat%20Luc%20luong%20du%20bi%20dong%20vien.pdf

/Uploads/files/yuTai%20lieu%20gioi%20thieu%20Luat%20s%C4%91%20bs%20mot%20so%20dieu%20cua%20Luat%20KTNN%20nam%202015.pdf

/Uploads/files/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20Luat%20s%C4%91%20bs%20mot%20so%20dieu%20cua%20Luat%20Can%20bo%20cong%20chuc%20va%20Luat%20Vien%20chuc(3).pdf

 /Uploads/files/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20Luat%20s%C4%91%20bs%20mot%20so%20dieu%20cua%20Luat%20quan%20ly%20su%20dung%20vu%20khi%20vat%20lieu%20no%20va%20cong%20cu%20ho%20tro.pdf

/Uploads/files/Luat%20sd%20bs%20mot%20so%20dieu%20cua%20Luat%20To%20chuc%20CP%20va%20Luat%20To%20chuc%20chinh%20quyen%20dia%20phuong.pdf

/Uploads/files/gioi%20thieu%20Luat%20Thu%20vien.pdf

/Uploads/files/Gioi%20thieu%20Luat%20Xuat%20canh%20Nhap%20canh%20cua%20cong%20dan%20Viet%20Nam.pdf

/Uploads/files/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20Luat%20sd%20bs%20Luat%20Nhap%20canh%20Xuat%20canh%20Qua%20canh%20Cu%20tru.pdf

/Uploads/files/Tai%20lieu%20hop%20bao%20cong%20bo%20Luat%20lao%20dong%202019.pdf

/Uploads/files/Lu%E1%BA%ADt%20C%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9c%20v%C3%A0%20Lu%E1%BA%ADt%20Vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%202019.pdf

/Uploads/files/Lu%E1%BA%ADt%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%202019.pdf

/Uploads/files/gfLu%E1%BA%ADt%20Ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n%202019.pdf

/Uploads/files/gLu%E1%BA%ADt%20Ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20NN%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%202019.pdf

/Uploads/files/vbnLu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20qu%C3%A2n%20t%E1%BB%B1%20v%E1%BB%87%202019.pdf

/Uploads/files/ghrLuat%20Luc%20luong%20du%20bi%20dong%20vien.pdf

/Uploads/files/_Lu%E1%BA%ADt%20Th%C6%B0%20vi%E1%BB%87n%202019.pdf

/Uploads/files/Lu%E1%BA%ADt%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20v%C5%A9%20kh%C3%AD%20v%E1%BA%ADt%20li%E1%BB%87u%20n%E1%BB%95%20v%C3%A0%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%202019.pdf

/Uploads/files/_Lu%E1%BA%ADt%20c%C6%B0%20tr%C3%BA%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i%20t%E1%BA%A1i%20VN%202019.pdf

/Uploads/files/_Luat%20Xuat%20nhap%20canh%20cua%20cong%20dan%20Viet%20Nam.pdf

/Uploads/files/Luat%20to%20chuc%20CP%20va%20Luat%20to%20chuc%20co%20quan%20dia%20phuong%20sua-doi-2019.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()