ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Điều tra khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá thực trạng sinh trưởng, phát triển và công tác quản lý, chăm sóc, bảo tồn cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Triển khai 04 thử nghiệm về phòng trừ sâu bệnh hại và 01 thử nghiệm phục hồi kéo dài tuổi thọ cây bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp cho cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị và in ấn 30 bộ ảnh nghệ thuật giới thiệu về một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

II. Nội dung nhiệm vụ:

      - Đánh giá thực trạng sinh trưởng, phát triển và công tác quản lý, chăm sóc, bảo tồn cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 - Nghiên cứu, đề xuất các nhóm giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Triển khai thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị

- Biên tập, in ấn bộ ảnh nghệ thuật giới thiệu về một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.  

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư nghiệp.

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- 04 báo cáo chuyên đề:

+ Đánh giá thực trạng sinh trưởng, phát triển và công tác quản lý, chăm sóc, bảo tồn cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Nghiên cứu, đề xuất các nhóm giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Kết quả triển khai thử nghiệm về phòng trừ sâu bệnh hại trên một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Kết quả triển khai thử nghiệm phục hồi kéo dài tuổi thọ cây bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trên cây Táu tại xã Trưng Vương - thành phố Việt Trì.

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị.

- 01 Bộ ảnh nghệ thuật giới thiệu về một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (30 cuốn album in trên giấy cuse cỡ 22 cm x 19 cm; phục vụ lưu hành nội bộ).

V. Thời gian thực hiện:  24 tháng (tháng 4/2022 đến tháng 3/2024).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()