ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 6/11/2018

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cảnh báo về miếng dán


Loại miếng dán này trên nhãn hàng hóa ghi “Stickers”, “Made in China”…

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cảnh báo người tiêu dùng không mua và sử dụng những sản phẩm này. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh thành phố phối hợp cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()