ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 15/10/2018

Bộ KH&CN công bố chỉ số CCHC năm 2017 và hướng dẫn xác định chỉ số CCHC năm 2018


Ngày 12/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ. Năm 2017, Bộ KH&CN đứng trong nhóm thứ nhất, nhóm đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, gồm 12 Bộ, ngành.

Toàn cảnh Hội thảo.

Kết quả chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ KH&CN đối với từng lĩnh vực công tác CCHC cụ thể gồm: về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, Bộ KH&CN đạt 10/12 điểm, đứng thứ 9/19 bộ, ngành; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đứng thứ 10/19 bộ, ngành; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đứng thứ 10/19 bộ, ngành; cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 11,04/13 điểm, đứng thứ 6/19 bộ, ngành. Trong đó, điểm thẩm định đạt 7/7 điểm, tất cả các tiêu chí thành phần đều đạt điểm tối đa; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt 15,33/17 điểm, đứng thứ 5/19 bộ, ngành;…

Tại Hội thảo, Vụ Tổ chức cán bộ đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan xác định chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ liên quan đến các tiêu chí: Tiêu chí về thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI); áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; công tác tuyên truyền CCHC; sáng kiến/giải pháp mới trong CCHC.

Lãnh đạo và cán bộ được giao thực hiện công tác CCHC của các đơn vị thuộc Bộ đã chia sẻ những khó khăn, cũng như kinh nghiệm và đề xuất giải pháp triển khai hoạt động CCHC. Đồng thời, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định về việc Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ KH&CN năm 2018.

 

Ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đã tập trung chia sẻ, đóng góp ý kiến và các giải pháp liên quan đến việc triển khai hệ thống xử lý dữ liệu; số hóa dữ liệu; rà soát đưa các dịch vụ công trực tuyến không phát sinh hồ sơ ra khỏi Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ; các sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC;… “Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất, góp ý của các đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Bộ và triển khai các công việc tiếp theo”, ông Trần Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết./.

Theo most.gov.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()