Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) và Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) theo hướng GACP-WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
Chủ nhiệm
Hoàng Đức Luận
Lĩnh vực
lĩnh vực phục vụ lợi ích cộng đồng
Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung: Xây dựng được vùng trồng dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người nông dân. Tiếp nhận, chuyển giao và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế dược liệu cho các cán bộ và người dân. Đề xuất nhân rộng mô hình, tạo vùng chuyên canh dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng trên địa bàn thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

+ Tiếp nhận chuyển giao được 02 quy trình công nghệ ươm, trồng, sơ chế cây Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trăng theo hướng GACP-WHO.

+ Hoàn thiện được quy trình kỹ thuật ươm, trồng và chế biến dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

+ Xây dựng được 01 vườn ươm giống cây dược liệu đạt tiêu chuẩn

+ Xây dựng được mô hình trồng cây Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO

+ Xây dựng được mô hình sơ chế, bảo quản Trinh nữ hoàng cung và náng hoa trắng phục vụ sản phẩm thương mại

+ Đào tạo và chuyển giao quy trình kỹ thuật cho 10 kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho 150 lượt người dân.

 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Điều tra, khảo sát, đánh giá, bổ sung thông tin thực hiện dự án.

1.1. Thu thập cơ sở dữ liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên xã hội thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

1.2. Điều tra sự phân bố và thực trạng trồng cây Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng tại xã Trưng Vương thành phố Việt Trì, và một số huyện lân cận.

- Nội dung: Nhu cầu chuyển đổi cây trồng từ các cây truyền thống sang trồng cây dược liệu; tình hình trồng trọt cây Trinh nữ hoàng cung, cây Náng hoa trắng; khả năng nhận biết về cây Trinh nữ hoàng cung, cây Náng hoa trắng; Tri thức dân gian về công dụng chữa bệnh của cây Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng.

1.3. Phân tích, đánh giá mẫu đất, mẫu nước  theo hướng GACP-WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì .

2. Tiếp nhận, chuyển giao, hoàn thiện và tổ chức đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ.

2.1. Chuyển giao và tiếp nhận quy trình công nghệ.

- Đơn vị chuyển giao: Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội (Viện Dược liệu).

- Đơn vị tiếp nhận: Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, Ban quản lý dự án.

2.2. Hoàn thiện Quy trình công nghệ trồng thâm canh dược liệu Náng hoa trắng và Trinh nữ hoàng cung.

- Nội dung hoàn thiện: Kỹ thuật bón phân, khoảng cách trồng.

- Xây dựng bản hướng dẫn các quy trình công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương.

2.3. Đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ.

a) Đào tạo kỹ thuật viên.

- Nội dung đào tạo: Kỹ thuật ươm, trồng, thu hái, sơ chế Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO.

- Số lượng: 10 kỹ thuật viên.

b) Tập huấn kỹ thuật cho người dân.

- Đối tượng: Các hộ nông dân vùng dự án.

- Số lượng: 50 lượt người.

3. Triển khai xây dựng các mô hình

3.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất

3.2. Xây dựng mô hình vườn ươm cây giống cây Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO

a. Địa điểm, thời gian thực hiện, diện tích và quy trình kỹ thuật áp dụng.

- Địa điểm: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Quy mô: 200 m2 (100 m2 trồng Trinh nữ hoàng cung có tuổi đời từ 2,5 năm trở lên và 100 m2 trồng Náng hoa trắng có tuổi đời từ 2,5-3,0 năm trở lên).

- Thời gian: Tháng 04/2017-12/2018.

b) Các chỉ tiêu theo dõi:

- Chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển.

- Tỷ lệ nảy chồi; Chiều cao của chồi; Số lá hình thành.

- Thời gian tách chồi và dặm; năng suất vườn ươm; chất lượng cây giống.

- Tỷ lệ sống sót ngoài vườn ươm khi tách chồi trồng.   

- Tình hình sâu bệnh hại.

3.3. Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu Trinh nữ hoàng cung theo hướng GACP-WHO.

a. Địa điểm, thời gian thực hiện, diện tích và quy trình kỹ thuật áp dụng.

- Địa điểm: xã Trưng Vương.

- Thời gian: Tháng 04/2017-12/2018.

- Diện tích: 1,0 ha:

- Trồng cây Trinh nữ hoàng cung và thực hiện chăm sóc cây trong mô hình theo quy trình của Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.

b) Các chỉ tiêu theo dõi:

- Các chỉ tiêu sinh trưởng: Tỉ lệ sống; Chiều cao cây; Số lá/cây; Chiều dài lá; Chiều rộng lá; Đường kính thân cây; Trọng lượng lá.

- Sâu bệnh hại trong quá trình thí nghiệm.

- Chỉ tiêu năng suất.

- Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

3.4. Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO

a. Địa điểm, thời gian thực hiện, diện tích và quy trình kỹ thuật áp dụng

- Địa điểm: xã Trưng Vương.

- Thời gian: Tháng 04/2017-12/2018.

- Diện tích: 1,0 ha.

- Trồng cây Náng hoa trắng và thực hiện chăm sóc cây trong mô hình theo quy trình của Viện Dược Liệu.

b) Các chỉ tiêu theo dõi             

- Các chỉ tiêu sinh trưởng: Tỉ lệ sống; Chiều cao cây; Số lá/cây; Chiều dài lá; Chiều rộng lá; Đường kính thân cây; Trọng lượng lá.

- Sâu bệnh hại.

- Chỉ tiêu năng suất

- Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

3.5. Xây dựng mô hình sơ chế, bảo quản dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO

a) Địa điểm, thời gian thực hiện, diện tích và quy trình kỹ thuật áp dụng

- Địa điểm: xã Trưng Vương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2017-12/2018.

3.6. Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mô hình

- Năng suất vườn ươm.

- Năng suất thu hoạch dược liệu: Trinh nữ hoàng cungNáng hoa trắng.

- Giá thành sản phẩm: Trinh nữ hoàng cungNáng hoa trắng.

- Đánh giá hàm lượng alcaloid toàn phần của dược liệu Trinh nữ hoàng cung(đạt ≥ 0,45%)  và Náng hoa trắng (đạt ≥ 0,4%).

- Đánh giá hiệu quả kinh tế.

4. Tuyên truyền và phổ biến kết quả dự án, tổ chức hội thảo, tham quan mô hình và đề xuất việc ứng dụng nhân ra diện rộng

4.1. Tuyên truyền và phổ biến kết quả dự án

- Xây dựng 01 phóng sự truyền hình giới thiệu kết quả thực hiện dự án, khuyến cáo nhân rộng kết quả mô hình đến các vùng có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tương tự như vùng xây dựng mô hình trên địa bàn của Tỉnh Phú Thọ và một số vùng lân cận.

- Xây dựng quảng cáo các sản phẩm của dự án.

4.2. Hội nghị đầu bờ và đánh giá kết quả dự án

- Tổ chức hội nghị đầu bờ giới thiệu kết quả thực hiện dự án.

           - Khuyến cáo nhân rộng mô hình.

Phương pháp

Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết dự án. - Bộ tư liệu điều tra, khảo sát và bộ phiếu điều tra, khảo sát. - Báo cáo chuyên đề kết quả khảo sát, phân tích khí hậu, đất đai, nguồn nước và để xuất vùng triển khai dự án. - Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc và sơ chế Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ. - 01 vườn ươm giống cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO (quy mô 200m2, công suất 2000 cây giống Náng hoa trắng và 2000 cây giống Trinh nữ hoàng cung). - 01 mô hình trồng tập trung cây Trinh nữ hoàng cung theo hướng GACP-WHO (quy mô 01ha, năng suất đạt: 3,5-4 tấn khô/ha/2 năm). - 01 mô hình trồng tập trung Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO (quy mô 01ha, năng suất đạt: 3,5-4 tấn khô/ha/2 năm). - 01 mô hình sơ chế, bảo quản Trinh nữ hoàng cung và náng hoa trắng phục vụ sản phẩm thương mại (Sân phơi 100m2, 03 bể rửa, 01 máy sấy công suất 300kg/mẻ); - 7 tấn dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng khô (hàm lượng alcaloid toàn phần của Trinh nữ hoàng cung đạt ≥0,45% và Náng hoa trắng đạt ≥0,4%). - Kết quả đào tạo, tập huấn: 10 cán bộ kỹ thuật và 150 lượt người dân.
Thời gian
24 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019).
Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0