Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
Số hiệu 2241/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
Tài liệu đính kèm Tải xuống
CÁC TÀI LIỆU KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
26/2018/QH14 14/6/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ
07/2017/QH4 - Luật Chuyển giao công nghệ
22/2018/QH14 Quốc hội thông qua Ngày 8/6/2018 Luật Quốc phòng
22/2018/QH14 8/6/2018 Luật Quốc phòng
29/2018/QH14 29/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
25/2018/QH14 12/6/2018 LUẬT TỐ CÁO
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
03/VBHN-BKHCN 06/01/2015 Văn bản hợp nhất số 03 /VBHN-BKHCN ngày 06/01/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0