Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 19/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi tỏa sáng cùng dân tộc và thời đại


bacho13-1589848898
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951). (Ảnh tư liệu)

Hôm nay, với tấm lòng biết ơn vô hạn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập của đất nước, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca cách mạng, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm thía hơn bao giờ hết nỗi cơ cực của người dân mất nước. Lại chứng kiến sự thất bại liên tiếp của các phong trào yêu nước, các cuộc đấu tranh theo những khuynh hướng khác nhau của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh quyết ra đi tìm cho được con đường cứu nước, cứu dân. Người bôn ba khắp năm châu, bốn biển, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân cần lao, vừa lao động, vừa tự tìm tòi, nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới. Quá trình ấy, Người đã tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tìm thấy ở đây con đường duy nhất cứu nước, đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với bản lĩnh phi thường, trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại, Người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, dày công chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự ra đời một đảng cách mạng chân chính, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã cơ bản hình thành con đường cứu nước của dân tộc. Từ đó, cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách, đưa dân tộc “bước tới đài vinh quang”. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế mà nhân dân ta đang tiến hành. Sự sáng suốt, đúng đắn của tư tưởng, đường lối cách mạng Việt Nam do Người vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định. Quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển, hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta tiến lên xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Cả cuộc đời hy sinh, gian khổ, một lòng, một dạ vì nước, vì dân, Bác để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, vô cùng quý giá. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh - Thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Là tư tưởng Hồ Chí Minh - hệ thống quan điểm, lý luận toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; về sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, là mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Nhớ ơn công lao trời biển của Người, chúng ta nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân đang tập trung tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỏ lòng nhớ Bác kính yêu, chúng ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho một nhiệm kỳ mới với thế và lực mới. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay, cho nên phải củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tận dụng mọi thời cơ, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên hãy thấm nhuần sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Người, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi để xứng đáng là công bộc của dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, xứng đáng là học trò, là con cháu Bác Hồ.

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Bác, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực, cụ thể, đem đến những chuyển biến rõ nét, những thành quả nổi bật trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, tạo sức mạnh nội lực mới xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Theo baophutho.vn

Lượt xem: 104BÀI VIẾT KHÁC
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20/5/1924 tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong một gia đình nhà nho yêu nước

Ngày 24/04/2024
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH - TLĐ ngày 08/4/2024 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống

Ngày 22/04/2024
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 19/4, tại Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện.

Ngày 21/04/2024
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch  và vệ sinh môi trường năm 2024"
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024"

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Ngày 19/04/2024
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"

Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo đề xuất của Buhtan – một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc và sự hài lòng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc và quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia.

Ngày 16/04/2024
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0