Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 19/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi tỏa sáng cùng dân tộc và thời đại


bacho13-1589848898
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951). (Ảnh tư liệu)

Hôm nay, với tấm lòng biết ơn vô hạn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập của đất nước, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca cách mạng, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm thía hơn bao giờ hết nỗi cơ cực của người dân mất nước. Lại chứng kiến sự thất bại liên tiếp của các phong trào yêu nước, các cuộc đấu tranh theo những khuynh hướng khác nhau của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh quyết ra đi tìm cho được con đường cứu nước, cứu dân. Người bôn ba khắp năm châu, bốn biển, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân cần lao, vừa lao động, vừa tự tìm tòi, nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới. Quá trình ấy, Người đã tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tìm thấy ở đây con đường duy nhất cứu nước, đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với bản lĩnh phi thường, trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại, Người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, dày công chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự ra đời một đảng cách mạng chân chính, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã cơ bản hình thành con đường cứu nước của dân tộc. Từ đó, cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách, đưa dân tộc “bước tới đài vinh quang”. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế mà nhân dân ta đang tiến hành. Sự sáng suốt, đúng đắn của tư tưởng, đường lối cách mạng Việt Nam do Người vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định. Quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển, hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta tiến lên xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Cả cuộc đời hy sinh, gian khổ, một lòng, một dạ vì nước, vì dân, Bác để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, vô cùng quý giá. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh - Thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Là tư tưởng Hồ Chí Minh - hệ thống quan điểm, lý luận toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; về sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, là mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Nhớ ơn công lao trời biển của Người, chúng ta nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân đang tập trung tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỏ lòng nhớ Bác kính yêu, chúng ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho một nhiệm kỳ mới với thế và lực mới. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay, cho nên phải củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tận dụng mọi thời cơ, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên hãy thấm nhuần sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Người, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi để xứng đáng là công bộc của dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, xứng đáng là học trò, là con cháu Bác Hồ.

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Bác, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực, cụ thể, đem đến những chuyển biến rõ nét, những thành quả nổi bật trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, tạo sức mạnh nội lực mới xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Theo baophutho.vn

Lượt xem: 123BÀI VIẾT KHÁC
Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX: Bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trung hạn và dài hạn
Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX: Bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trung hạn và dài hạn

Chiều ngày 10/7/2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc Kỳ họp thứ Tám. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ngày 11/07/2024
Chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển
Chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển

Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số Quốc gia, Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngày 11/07/2024
Đào tạo nguồn nhân lực: Bước chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn
Đào tạo nguồn nhân lực: Bước chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội và các yếu tố cần thiết để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn. Để nắm bắt và hiện thực hoá được cơ hội phát triển ngành công nghiệp này, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực; đồng bộ hạ tầng điện, nước, giao thông, cáp quang, công nghệ thông tin; chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn.

Ngày 04/07/2024
Kiểm tra tiến độ dự án KH&CN cấp tỉnh:  “Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”
Kiểm tra tiến độ dự án KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Ngày 24/6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đồng chí Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn kiểm tra, đại diện phòng Quản lý KH, Quỹ Phát triển KH&CN.

Ngày 25/06/2024
Sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ bám sát thực tiễn
Sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ bám sát thực tiễn

Ngày 21/6/2024, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ nhất. Cùng dự có đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ngày 24/06/2024
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ năm 2024
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ năm 2024

Ngày 19/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã chủ trì phiên họp Hội đồng KH&CN tỉnh để đánh giá kết quả của Hội đồng KH&CN tỉnh và hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2025.

Ngày 21/06/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0