Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme tannase trong sản xuất bột chè hòa tan từ lá chè xanh tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.
Chủ nhiệm
Phạm Thị Thanh Huyền
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu

<p>&nbsp;<span style="font-size: small;"><b><span lang="PT-BR" style="line-height: 115%;">Mục ti&ecirc;u nghi&ecirc;n cứu:</span></b> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 115%;">- Mục ti&ecirc;u chung: Tạo ra quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ sản xuất v&agrave; sản phẩm bột ch&egrave; h&ograve;a tan c&oacute; chất lượng tốt từ l&aacute; ch&egrave; tươi (l&aacute; ch&egrave; gi&agrave; v&agrave; l&aacute; ch&egrave; đốn), g&oacute;p phần đa dạng h&oacute;a c&aacute;c sản phẩm trong sản xuất v&agrave; chế biến ch&egrave;, sử dụng v&agrave; tận dụng được nguồn nguy&ecirc;n liệu ch&egrave; sẵn c&oacute; v&agrave; c&oacute; lợi thể của tỉnh, từng bước chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, n&acirc;ng cao gi&aacute; trị gia tăng cho sản xuất ch&egrave; của tỉnh Ph&uacute; Thọ.</span></span><span lang="PT-BR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:&#10;PT-BR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small;"><span lang="FR" style="line-height: 115%;">- Mục ti&ecirc;u cụ thể:</span></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:&#10;FR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small;"><span lang="FR" style="line-height: 115%;">+ Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; lựa chọn được nguồn nguy&ecirc;n liệu l&aacute; ch&egrave; xanh từ l&aacute; ch&egrave; gi&agrave; v&agrave; l&aacute; ch&egrave; đốn ph&ugrave; hợp cho sản xuất bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan.</span></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:&#10;FR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small;"><span lang="FR" style="line-height: 115%;">+ X&acirc;y dựng được quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ sản xuất bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan c&oacute; sử dụng chế phẩm enzyme tannase v&agrave; tạo được sản phẩm bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan với h&agrave;m lượng polyphenol ph&ugrave; hợp v&agrave; đạt c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u chất lượng tốt (về độ h&ograve;a tan trong nước, độ trong, t&iacute;nh ổn định cao,&hellip;)</span></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:&#10;FR"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span lang="FR" style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: -0.2pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ &Aacute;p dụng quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ để sản xuất thử nghiệm 30 kg bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan v&agrave; ứng dụng bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan trong sản xuất nước giải kh&aacute;t ch&egrave; xanh đ&oacute;ng chai.</span></span></p> <p><b><span lang="PT-BR" style="line-height: 115%;">T&oacute;m tắt nội dung nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh:</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%">1. </span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:FR">Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; lựa chọn nguồn nguy&ecirc;n liệu l&aacute; ch&egrave; xanh từ l&aacute; ch&egrave; gi&agrave; v&agrave; l&aacute; ch&egrave; đốn ph&ugrave; hợp cho sản xuất bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%">2. </span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;letter-spacing:.3pt;&#10;mso-ansi-language:FR">Nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ sản xuất bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan c&oacute; sử dụng chế phẩm enzyme tannase</span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:FR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%">3.<b> </b></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:&#10;115%;mso-ansi-language:FR">Thử nghiệm sản xu&acirc;t bột ch&egrave; xanh h&ograve;a tan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;letter-spacing:.3pt">4. </span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;letter-spacing:-.1pt;&#10;mso-ansi-language:FR">Ứng dụng bột ch&egrave; xanh để sản xuất nước giải kh&aacute;t ch&egrave; xanh đ&oacute;ng chai<o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p>


Phương pháp
- Phương pháp kế thừa,cảm quan.Phương pháp hóa lý: Folin - Dennis, Voronxob, Leventhal, Bertrand, Kjeldahl, chiết xuất bột chè xanh;- Phương pháp phân tích vi sinh vật. tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu;chuyên gia.
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện đề tài và 07 báo cáo chuyên đề: + Chuyên đề loại 1: Đánh giá và lựa chọn nguồn nguyên liệu lá chè xanh từ lá chè già và lá chè đốn phù hợp cho sản xuất bột chè xanh hòa tan. + Chuyên đề loại 1: Đánh giá chất lượng sản phẩm bột chè xanh và sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất bột chè xanh hòa tan. + Chuyên đề loại 1: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát chè xanh từ bột chè xanh + Chuyên đề loại 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình trích ly thu nhận bột chè polyphenol. + Chuyên đề loại 2: Nghiên cứu quy trình tạo bột chè xanh hòa tan từ bột chè polyphenol sử dụng enzyme tannase. + Chuyên đề loại 2: Nghiên cứu công thức phối chế nước giải khát chè xanh đóng chai + Chuyên đề loại 2: Nghiên cứu xác định loại bao bì và các thông số kỹ thuật của phương pháp thanh trùng nhiệt. - 30kg bột chè xanh hòa tan. - 50 chai nước giải khát chè xanh.
Thời gian
tháng 5/2015 đến tháng 4/2017
Lượt xem: 214BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0