Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 06/03/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng; Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 18/11/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 16-HD/TU, ngày 22/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự tại đai hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 06/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Thông qua đại hội để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

- Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Báo cáo chính trị phải được chuẩn bị khoa học, chu đáo, kết tinh trí tuệ tập thể, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2017 - 2020 (đối với chi bộ trực thuộc), nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và 2020-2022 (đối với chi bộ trực thuộc) phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trực tiếp là ban chấp hành và ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội cấp trên.

- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

2. Nội dung

- Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện 3 nội dung sau: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cơ sở; (3) Bầu ban chấp hành chi bộ hoặc bí thư, phó bí thư (đối với chi bộ không có cấp ủy) nhiệm kỳ 2020-2022.

- Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện 04 nội dung: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp (3) Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIX (số lượng theo quyết định phân bổ đại biểu của Ban thường vụ Đảng ủy Khối).

Thời gian tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 không quá 01 ngày, dự kiến các chi bộ tổ chức đại hội xong trước ngày 15/3/2020. Sau khi các Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội xong sẽ tổ chức đại hội Đảng bộ, dự kiến thời gian tổ chức đại hội xong trong tháng 5/2020.

Ngọc Lan

Lượt xem: 5585BÀI VIẾT KHÁC
Đóng góp ý kiến vào những kết quả đạt được
Đóng góp ý kiến vào những kết quả đạt được

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIX được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chú thích hệ thống số liệu và bảng biểu so sánh các chỉ tiêu một cách khoa học, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được về các lĩnh vực, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 04/08/2020
Đại hội Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025  thành công tốt đẹp
Đại hội Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 29,30/5, Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Ngọc Trâm - Phó bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Vũ Thị Mai Khanh - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, đồng chí Vi Thị Thu Hằng - ĐUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối.

Ngày 23/06/2020
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

Ngày 23/06/2020
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

Ngày 23/06/2020
Kế hoạch
Kế hoạch

Test thử

Ngày 25/03/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0