Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 02/01/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh


Quán triệt và nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC, góp phần quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực KH&CN.

 

Trong công tác cải cách thể chế, Sở Khoa học và Công nghệ đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Triển khai quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó bảo đảm các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai, thực hiện quy trình giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

Triển khai xây dựng và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm, đảm bảo nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính để kịp thời xử lý nghiêm các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC, hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC.

 Tổ chức rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đảm bảo rút ngắn tối đa thời hạn giải quyết so với quy định của Chính phủ. Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC. Thực hiện tiếp nhận, công khai địa chỉ tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC; giải quyết triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; công khai kết quả giải quyết.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực chuyên môn; phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp tốt; có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ  làm việc tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Đưa 100% các TTHC liên quan đến công việc của cá nhân, tổ chức vào giải quyết thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; đảm bảo 100% các TTHC được công khai, minh bạch về thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn, quy trình giải quyết, các khoản phí, lệ phí…tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở.

Đổi mới phương pháp lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ. Thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ CB, CC, VC chuyên nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/6/2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấn chỉnh việc uống rượu, bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện công; Quyết định số 309/QĐ-KHCN ngày 03/12/2015 của Giám đốc Sở về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại Sở KH&CN; Quyết định 85/QĐ-SKHCN ngày 15/3/2017 của Giám đốc Sở về ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghệ nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Khai thác, vận hành có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; triển khai sử dụng có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ hành chính công trực tuyến; hệ thống trang, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống các phần mềm dùng chung đã được triển khai; thực hiện dần thay thế cách thức làm việc truyền thống bằng việc điều hành, quản lý, phân công nhiệm vụ trên môi trường mạng; tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử qua phần mềm Quản lý văn bản quản lý và điều hành.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: “Thực hiện hiệu quả khâu đột phá cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách TTHC và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Với sự quyết tâm của cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, sự nỗ lực của của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ sẽ được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội  Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII đề ra.

Bích Chung

Phó Chánh Văn phòng Sở

Lượt xem: 800BÀI VIẾT KHÁC
Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp
Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 27/11/2023
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày 27/11/2023
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ngày 27/11/2023
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu

Ngày 14/11/2023, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên thứ Sáu của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27/11/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tại Văn bản số 4592/UBND-NCKS ngày 20/11/2023 về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2023, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận TTHC, đảm bảo 100% TTHC Chủ tịch UBND tỉnh công bố được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cập nhật đầy đủ thông t

Ngày 27/11/2023
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2019
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2019

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019.

Ngày 20/05/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0