Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Thực trạng và các giải pháp chủ yếu huy động vốn đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.


Cơ quan chủ trì
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ nhiệm
ThS. Phan Trọng Tấn
Cán bộ tham gia

Mục tiêu

  Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm giúp Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh quyết định các chính sách hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản để huy động tối đa các nguồn lực phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


Kết quả thực hiện

 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản

Đề tài đã nghiên cứu các khái niệm về đầu tư và vốn đầu tư, đặc điểm vốn và huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản; Cơ cấu nguồn vốn và phương thức huy động vốn, vai trò của vốn đầu tư đối với phát triển sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản và nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến huy động vốn, mối quan hệ giữa huy động và sử dụng vốn đầu tư. Từ đó, đề tài đã rút ra kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản.

2. Nghiên cứu thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ

Đề tài đã khái quát tình hình huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2011 - 2015 và đã đánh giá được thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản của tỉnh Phú Thọ như sau:

Trong giai đoạn 2011 – 2015, hoạt động huy động vốn đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được đẩy mạnh, đáp ứng những yêu cầu cơ bản phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển của nông nghiệp nói riêng cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Với những cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương và của tỉnh, Phú Thọ đã huy động tổng lực vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, đa dạng hoá các nguồn vốn và các kênh huy động vốn, quy mô vốn đầu tư huy động đạt khá, cơ cấu nguồn vốn cũng như cơ cấu huy động theo các tiểu ngành nông nghiệp, các chương trình dự án đảm bảo hợp lý.

Với kết quả đó, kinh tế nông nghiệp nông thôn của tỉnh Phú Thọ đã phát triển tương đối toàn diện, vững chắc và có tốc độ tăng trưởng khá: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp gia tăng liên tục, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc huy động vốn thực hiện các chương trình trọng điểm và các chương trình khuyến khích phát triển trong sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả khá. Huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp của Phú Thọ có bước phát triển, phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và đời sống của người dân. Hoạt động đầu tư cho công tác nghiên cứu, triển khai, áp dụng những tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp đi đôi với kỹ thuật canh tác bước đầu đem lại những kết quả khả quan. Việc chuyển giao khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp làm gia tăng đáng kể giá trị sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu vẫn không tránh khỏi những hạn chế, yếu kém cần giải pháp khắc phục. Một là, huy động vốn đầu tư cho nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của tỉnh. Hai là, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp còn nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, khả năng khai thác tiềm năng và lợi thế từng vùng chưa cao ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn. Ba là, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng tốt được yêu cầu sản xuất. Bốn là, mức độ huy động vốn đầu tư vào khoa học công nghệ còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Năm là, chính sách, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư còn nhiều yếu kém, bất cập.

3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để huy động vốn đầu tư có hiệu quả nhằm phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Trước nhu cầu đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, cần xác định cụ thể nguồn vốn huy động cho từng năm cũng như cả giai đoạn để có kế hoạch huy động cũng như phân bổ nguồn vốn đầu tư cho hợp lý.  Vì vậy, đề tài đã nghiên cứu đề xuất các giải pháp để huy động vốn đầu tư có hiệu quả nhằm phát triển sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính sách để tạo ra các điều kiện gia tăng thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp.

Cùng với huy động vốn vào sản xuất nông nghiệp thì phải huy động vốn vào sản xuất công nghiệp phục vụ nông nghiệp và dịch vụ liên quan trong chuỗi sản xuất và trên thị trường hàng nông sản. Trên cơ sở quan điểm đó, tỉnh Phú Thọ cần quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, tổ chức lại hệ thống phân phối và dịch vụ mua nông sản, quản lý tốt chất lượng vật tư nông nghiệp, …

- Đa dạng hoá các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển nông nghiệp

Tăng cường tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách cho phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Xây dựng và thực hiện hệ thống các chính sách phát triển nông nghiệp - nông thôn để đa dạng hoá nguồn vốn thu hút trong dân vào phát triển nông nghiệp.

Phát triển thị trường tài chính nông thôn nhằm đẩy mạnh huy động phát triển nông nghiệp.

Đẩy mạnh việc thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho hoạt động phát triển nông nghiệp.

- Chuyển dịch cơ cấu đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả hơn, tạo động lực và sức thu hút vốn đầu tư

Cơ cấu huy động vốn đầu tư theo ngành sản xuất.

Cơ cấu huy động vốn đầu tư theo vùng kinh tế.

Tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường huy động vốn đầu tư cho khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cần phát gia tăng hàm lượng công nghệ cho sản phẩm nông nghiệp, có như vậy sẽ nâng cao quy mô và chất lượng sản phẩm, giúp cho khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường sẽ ngày được đẩy mạnh.

- Huy động vốn đầu tư phát triển thị trường tiêu thụ nông sản

Thị trường nông sản rất rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp Phú Thọ phát triển. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; Xây dựng các Website giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản của tỉnh gắn với vùng du lịch sinh thái; Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu; Xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản để tạo thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm.

- Huy động vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo tổng hợp cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp về khoa học công nghệ, năng lực quản lý, tổ chức quản lý; Tăng cường tổ chức và biên chế cho ngành nông, lâm, thuỷ sản, chi cục lâm nghiệp, chi cục thú y, …Có cơ chế hỗ trợ phù hợp với đội ngũ cán bộ xã đảm nhiệm công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú ý, quản lý tưới tiêu cơ sở.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư phát triển nông nghiệp của tỉnh. Đây là công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đảm bảo sự phát triển vững chắc, có mục tiêu và theo định hướng của nền nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Các giải pháp về quy hoạch, đất đai, đổi mới hoàn thiện phương pháp thực hiện đầu tư và phương thức tổ chức, quản lý sản xuất để việc sử dụng vốn có hiệu quả đã được thực hiện và mang lại hiệu quả cao.


Thời gian
5/2013 - 11/2014
Kinh phí
Lượt xem: 221BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0